RSPG-KIDS

เป็นหน้าเว็บย่อยสำหรับเด็กของเว็บไซต์ RSPG-สถานีบูรพา เพื่อการส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นผ่านรูปภาพและเกมส์ทดสอบความรู้จากการสังเกต

RSPG-สถานีบูรพา

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566

Profile
ภาพตัวอย่าง

ชื่อท้องถิ่น

กุ้งแชบ๊วย กุ้งแชบ๊วยขาว กุ้งหางแดง กุ้งกะทิ กุ้งขาว

ชื่อสามัญ

Banana prawn

ชื่อวิทยาศาสตร์

Penaeus merguiensis de Man, 1889

ถิ่นอาศัย: ป่าชายเลน