RSPG-KIDS

เป็นหน้าเว็บย่อยสำหรับเด็กของเว็บไซต์ RSPG-สถานีบูรพา เพื่อการส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นผ่านรูปภาพและเกมส์ทดสอบความรู้จากการสังเกต

RSPG-สถานีบูรพา

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566

Profile
ภาพตัวอย่าง

ชื่อท้องถิ่น

กุ้งกุลาลาย กุ้งกุลา กุ้งลาย กุ้งเสือเขียว

ชื่อสามัญ

Green tiger shrimp

ชื่อวิทยาศาสตร์

Penaeus semisulcatus de Haan, 1845

ถิ่นอาศัย: ป่าชายเลน