RSPG-KIDS

เป็นหน้าเว็บย่อยสำหรับเด็กของเว็บไซต์ RSPG-สถานีบูรพา เพื่อการส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นผ่านรูปภาพและเกมส์ทดสอบความรู้จากการสังเกต

RSPG-สถานีบูรพา

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566

Profile
ภาพตัวอย่าง

ชื่อท้องถิ่น

กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งขาว กุ้งแวนนาไม

ชื่อสามัญ

White-leg shrimp, White shrimp, Pacific white shrimp

ชื่อวิทยาศาสตร์

Penaeus vannamei Boone, 1932

ถิ่นอาศัย: ป่าชายเลน