RSPG-KIDS

เป็นหน้าเว็บย่อยสำหรับเด็กของเว็บไซต์ RSPG-สถานีบูรพา เพื่อการส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นผ่านรูปภาพและเกมส์ทดสอบความรู้จากการสังเกต

RSPG-สถานีบูรพา

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566

Profile
ภาพตัวอย่าง

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solenocera crassicornis (H. Milne Edwards, 1837)

ถิ่นอาศัย: ไม่พบข้อมูล